AUREO & CALICÓ

AUREO & CALICÓ | Auction 324 – Floor auction | 24 Gennaio 2019

Le offerte online terminano il: 24 Gennaio 2019 14:30

Lotto 53   Reino visigodo / Visigothic Kingdom

  • Prezzo iniziale: € 400 (EUR)
  • Stimato: € 550 (EUR)

Lotto 54   Reino visigodo / Visigothic Kingdom

  • Prezzo iniziale: € 900 (EUR)
  • Stimato: € 1.200 (EUR)

Lotto 55   Reino visigodo / Visigothic Kingdom

  • Prezzo iniziale: € 1.500 (EUR)
  • Stimato: € 2.500 (EUR)